Náhradní nikotinová léčba, nikotinové náhražky - obecné informace

nahradni-nikotinova-lecba-nikotinove-nahrazkyZávislost organismu (přesněji mozku) na nikotinu je hlavní příčinou dlouhodobé konzumace cigaret. Pokud začne hladina nikotinu klesat, spustí se v organizmu poplachové signály, a kuřák se začne pídit po další dávce cigaretového kouře. Je otázka, zda je při odvykání kouření nutné tyto nepříjemné abstinenční příznaky překonávat, nebo zda lze jejich vzniku nějak zabránit. I když to na první pohled může vypadat podivně, ke vzniku abstinenčních příznaků vůbec nemusí dojít.

 

 

 

Jedním ze způsobů, jak je eliminovat, je použití různých nikotinových náhražek (inhalátory typu elektronická cigareta, nikotinové náplasti, žvýkačky, mikrotablety apod.) Jejich úkolem je zajistit, aby při omezení počtu vykouřených cigaret neklesala hladina nikotinu v organizmu příliš rychle, a nebyl tím vyvoláván hlad po další cigaretě.

 

 

 

 

 

 

Indikace náhradní nikotinnové léčby

  • děti
  • těhotné ženy
  • závažně nemocní pacienti - např. lidé po infarktu myokartu nebo mrtvici
  • dlouhodobí kuřáci
  • lidé, kteří se snaží redukovat počet vykouřených cigaret

 

Pastilky a mikrotablety s nikotinem

Nikotinové pastilky či mikrotablety působí na podobných principech jako nikotinové žvýkačky. Jejich výhodou je větší diskrétnost. Vkládají se nejčastěji pod jazyk nebo se nechávají volně rozpustit v ústech. Rozpuštění trvá zhruba 20–30 minut. Nikotin se i v tomto případě vstřebává sliznicí dutiny ústní za pomoci slin. Z tohoto důvodu nelze tablety či pastilky polykat. Celkově se u nikotinových tabletek nebo pastilek vstřebá asi poloviční množství nikotinu z hodnoty, která je uvedena na obalu. I zde platí zásada – pokud možno nejíst těsně před a během užívání těchto nikotinových náhražek. Je vhodné se vyvarovat především velmi kyselých potravin.

Nikotinové pastilky i mikrotablety jsou vhodné pro všechny typy kuřáků a lze je využít jak samostatně, tak i jako doplněk k náplastem. Podle stupně závislosti na nikotinu se odvíjí dávkování. Množství tabletek potřebné na týden při průměrné spotřebě vás vyjde orientačně na 400–500 Kč. Cena je tedy obdobná jako u nikotinových žvýkaček. K dostání jsou pastilky a mikrotablety bez předpisu v lékárnách.

Poznámka: nikotinové mikrotablety a pastilky se v ČR pro nízký zájem od 1.1.2011 přestaly prodávat.

 


Zkusme to tedy jinak. Přestaňme se nyní Nikotin dívat jako škodlivý jed v organizmu, a začněme ho vnímat jako energetické kvantum (kvantum = nejmenší možné množství), které je přítomno mezi kvanty jiných energií, ze kterých je tvořen lidský organizmus. Tohoto pohledu využívá metoda biorezonance, která dokáže projevy fyzické závislosti na nikotinu zcela eliminovat. Co to vlastně biorezonance je a jak funguje?


Nejprve se zamyslíme nad slovem rezonance. Má několik významů. Souznění. Odezva. Ozvěna. Nejčastěji se používá ve fyzice jako shoda kmitů soustavy s kmitočtem působící síly. To zní velice učeně, ale nechme fyzikům jejich definice bez komentáře. Podle charakteru soustavy rozlišujeme rezonanci mechanickou, akustickou, elektromagnetickou. V psychologii používáme termínu rezonance jako označení shodného prožívání určité situace dvěma nebo více lidmi. Ale co biorezonance? Ani v nejnovější encyklopedii ji nenajdeme. Proto musíme encyklopedii stručně doplnit. Biorezonance je promítnutím rezonance ve fyzikálním významu do živé hmoty, konkrétně do lidského těla. Pro naše fyziky je to pojem většinou neznámý, to ovšem neznamená, že jsme si ho právě vymysleli. O biorezonanci existuje rozsáhlá literatura, zabývají se jí stovky vědců, kteří tento pojem běžně používají. Ale i on je pojednou zastaralý, a v poslední době je nahrazován pojmem "systémová informační terapie". Tento nejnovější název ještě více zdůrazňuje energetické nazírání nad nazíráním hmotným, materialistickým. Jestliže jsme si vyjasnili samotný název, podívejme se podrobněji, co se pod ním skrývá. Pro mnohé asi velké překvapení...


Od dětství jsme zvyklí každou věc uchopit, prohlédnout ze všech stran, ohmatat, třeba i ochutnat, změřit a zvážit. Jen tak ji dokážeme pochopit. Mnohým proto bude připadat těžké představit si, že kromě viditelného a hmatatelného existují ještě jiné neviditelné síly, které na nás mohou působit. Mohli bychom pro jejich definování snést celou řadu filozofických a teologických důkazů, ale my se namísto toho pokusíme alespoň nahlédnout do tajemného světa kvantové fyziky. Nositel Nobelovy ceny Carlo Rubia dokázal, že poměr mezi částicí hmoty (nukleonem) a částicí energie (fotonem) je jedna ku jedné miliardě. Dovedeme si představit, že na jednu jedinou částici hmoty připadá jedna miliarda částic energie? Patrně to bude stejné jako si představit Boha. Tímto poznatkem velkého fyzika se důležitost hmoty, samozřejmě nejen pro fyziky, stává téměř zanedbatelnou. Je zde racionálně definován zcela jiný model světa, než na jaký jsme byli doposud zvyklí. Ve filozofii mu říkáme idealistický. To, že ho dokazuje současná věda, která až doposud byla oporou opačného názoru materialistického, je skutečně na pováženou. Toto překvapující zjištění významného vědce může vést k námitce: Vždyť to tak není! To, co nás obklopuje, je přece jasně definovatelná hmota. O jaké energii se tu mluví? Snad elektrické, magnetické...


Pokusíme se odpovědět, nikoli přesvědčit. V přírodě platí jeden základní zákon: svět je bipolární (dvoupólový). To znamená, že na jedné straně existuje extrémní energie, na druhé extrémní hmota. Je až neuvěřitelné, jak se tyto dvě polarity nedají od sebe oddělit. Jako by vše na jejich spojení stálo, jako by byly svým propojením jakýmsi základním kamenem, na němž bylo na počátku vše vybudováno.


Foton, jenž je jednotkou energie, někdy vytváří polární hmotnou dvojici elektron - pozitron, která opět zmizí a uvolní kvant energie - foton. Kromě fotonu, energetického kvantu světla, existuje ještě méně známý pojem fonon - energetický kvant zvuku. A právě při spojení fotonu s fononem vzniká solitonové vlnění, zcela nový pojem používaný ve vědecké literatuře. K solitonovému vlnění se budeme často vracet, protože právě ono hraje významnou roli nejen v informatice, ale také v terapii.


Solitonové vlnění má světelně zvukovou kvalitu s extrémně vysokou rychlostí přenosu. Je ovšem zapotřebí si uvědomit, že se jedná o ultraslabé emise, které v elektronovém šumu mizí, respektive jsou v něm obsaženy a pouze speciálně vybavenou laboratorní technikou jsou analyzovatelné a měřitelné.


Naskýtá se tedy otázka, jak mohou mít tak minimální procesy řídící funkci, a jak mohou být reálně použitelné při terapiích. Proto bude nutné se ještě zmínit o kvantových polích.


Právě to je téma pro německého fyzika Burkharda Heima. Oproti dřívějším pokusům popsat kosmický proces nějakým vzorcem, připojil Heim k měřeným parametrům ještě gravitaci. Tak mohl postupně nesčetnými výpočty prokázat, že mimo tři známé dimenze (těmi je náš trojrozměrný prostor) a čtvrtou dimenzi (čas), existují ještě další dvě dimenze, fyzikálně velice významné.


Pro kvantovou fyziku, a tím i pro kvantovou medicínu, je důležitá skutečnost, že se biologicky účinné solitonové vlnění promítá jako velmi intenzivní právě v páté a šesté dimenzi. Nedá se tedy namítat, že frekvence, které jsou v našem trojrozměrném prostoru tak slabé, jsou neúčinné vzhledem k šesti definovaným dimenzím. To platí nejen pro biorezonanci, ale i pro účinnost akupunktury či homeopatie. Trojrozměrný prostor tedy představuje jen malý, částečný pohled. Z malé a tedy zanedbatelné části se nikdy nedá posuzovat celek. K úplnému poznání a popsání biologických pochodů odehrávajících se v těle, přírodě nebo v celém Kosmu je šest dimenzí naprosto nutných.


Současní skeptici, pokud chtějí sledovat světový vývoj, budou muset akceptovat práci nositelů Nobelových cen. A třeba se s ní alespoň povrchně seznámit. Veškerá hmota vzniká, velmi zjednodušeně řečeno, nahuštěnou energií a je velmi labilní. Stabilitu získává formujícími energetickými silami starajícími se o vysoký stupeň uspořádání. Z toho vyplývá, že vše viditelné, včetně chorobných změn, je vyvoláváno energetickými interakčními silami.


Mělo by být jasné, že každá porucha (nemoc nebo závislost) vzniká změnou těchto interakčních sil. Každá takováto změna pramení z psychické (nehmotné) poruchy, ale projeví se v hmotném těle.


Je všeobecně známo, že slabá elektromagnetická pole hrají klíčovou roli ve funkční činnosti tkání, včetně hojení ran a přenosu informací v nervovém systému. Tento přenos informací si musíme představit jako neustálý proud vstupujících a vystupujících hlášení. Právě to je solitonové vlnění. V něm je každá jednotlivá částečka organizmu informována o jiné. Nepotřebné informace jsou odfiltrovány přes bazální membránu, potřebné jsou zpracovány. Je to dokonalý síťový komunikační systém, a ne, jak se stále učí, jen centrální nervový systém. Mozek je sice řídící centrálou, ale má spíše kontrolní funkci. Stejně jako on je důležitý mezibuněčný a meziorgánový systém, který pracuje nesmírně rychle a dokonale samostatně. Mozek zasahuje jen tehdy, když je tato autonomie narušena. Vědecky bylo zjištěno a dokázáno, že vše kmitá, vše je v neustávajícím pohybu (jak přitom nevzpomenout na řeckého předsokratika Herakleita a jeho slavnou větu " vše plyne"), že neexistuje žádný klidový stav, a že zdánlivá stabilita je ve skutečnosti velmi labilní rovnováhou. Každá buňka má vlastní specifické kmitání stejně jako vyšší svazky, například bílkovinné struktury. Ještě vyšší svazky (např. orgány, chrupavky, kosti a jiné) mají opět vlastní oscilační spektrum.


Dříve se věřilo, že toto kmitání je zcela náhodné, a tím i chaotické, a proto z něj nemělo smysl odvozovat jakékoli diagnostické či terapeutické závěry. Ve skutečnosti sebeorganizováním jako znakem života existuje vysoce dynamický, pevný řád, přičemž buněčné svazky poslouchají nadřazené vedení.


Vzhledem k tomu, že v Univerzu nejsou myslitelné žádné náhody, jinak by vše v okamžení pohltil nespoutaný chaos, celý vesmír vznikl a trvá, včetně člověka, podle předem utvářeného stavebního plánu. Toto univerzální propojení jasně naznačuje, že musí existovat vyšší řád, jenž jakoukoli náhodnost vylučuje. Život sám o sobě je vyšším řádem směřujícím k sebeorganizaci. To znamená, mimo jiné, že se zvětšuje odstup od chaosu. Ale i sám chaos je patrně užitečným životním principem. Chaotickými pochody je organizmus schopen reagovat a přizpůsobovat se změněným zevním podmínkám. Jak je to možné?


Po celý život na nás působí různé škodliviny, jakými jsou viry, bakterie, plísně, alergeny, a ty způsobují záněty, nádory. To vše je známkou chaosu. Organizmus se musí trvale snažit o rovnováhu mezi chaosem a řádem, přičemž chaos neznamená jen destrukci, ale také velkou míru přizpůsobení. Zdraví pak znamená optimální adaptaci na množství dráždění a nemoc ztrátu adaptační schopnosti. Mohli bychom říci, že nemocné tělo nemá pro své uzdravení potřebné množství informací.


Informace je slovo, které znamená dávání, udržení formy. To znamená, že ke každé struktuře patří informace.


Ale můžeme uvažovat i jinak. Každá informace ovlivňuje formu, a tím i hmotu. Sama o sobě je informace energetická, nehmotná, je to kmitání, oscilace nebo nověji solitonové vlnění. A to je přesně to, co v homeopatii při vysokých potencích působí léčebně, ačkoli tam opravdu není ani jediná molekula hmoty.

 

Sponzorované odkazy

Kuřákův sen
Poradna odvykání kouření Praha

Vyhledávání

VideaGet the Flash Player to see this player.

Nekuřácké restaurace

Alkoholismus a alkohol

Statistika návštěvnosti

Počítadlo návštěv
Detailní statistiky zde
Počet stránek webu: 349

Nacházíte se na největším webu o kouření na českém internetu. Obsahuje 439 stránek.


 

kp_03
Slovo psychologa:
„Lidé kouří nikoli proto, že chtějí kouřit, ale protože nemohou přestat.“
kp_14
Slovo statistika:
„Pokud by všichni kuřáci v ČR přestali kouřit, jedna třetina onkologů by byla bez práce.“
Bez cigaret
Slovo filosofa:
„Závislost nelze jen tak vyhodit oknem. Musíte ji laskavě svést ze schodů, doprovodit ji ke vchodu a vypoklonkovat ze dveří...
Mark Twain

Jsme na Facebooku

Linka pro odvykání kouření

Jak přestat kouřit

Projekt www.kurakovaplice.cz - Copyright © Eva Mlčochová 2003 - 2014.
Vedoucí projektu: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Webhosting Wedos | Grafika: Axe design | Realizace a technická podpora: Petr Coufal | Mapa webu.
Navštivte: Mezilidské vztahy - Zábavné fotografie - Medicína - Vzory právních smluv, žalob zdarma - Tiskopisy - Zajímavé texty - Předpověď počasí - Prima hudba - Testy.
Kuřákův sen